windows下的视频转换工具在分割视频时会对视频进行重新编码,最后得到的视频不仅质量会发生变化,而且还需要耗费不少时间。在ubuntu软件中心安装ffmpeg后,我们就能通过一段命令来分割视频。

ffmpeg -ss 01:00:00 -i input_file_h264.mp4 -vcodec copy -acodec copy -t 00:06:00 output_file.mp4

ffmpeg分割视频

其中

  • -ss 表示分割视频开始时间
  • 时间单位为小时:分:秒
  • -i 输入文件
  • input_file_h264.mp4 表示要分割的视频
  • -vcodec copy 复制视频编码
  • -acodec copy 复制音频编码
  • -t 表示从开始分割到分割结束整个分割视频的时间
  • output_file.mp4 表示分割后的视频